Kementerian Kewangan

Kementerian Kewangan adalah sebagai peneraju strategik keberhasilan kewangan dan ekonomi Malaysia. Antara fungsi Kementerian Kewangan termasuklah menggubal dan melaksanakan dasar fiskal kewangan dan ekonomi serta menyediakan prosedur, prinsip dan tatacara sistem pengurusan kewangan dan perakaunan untuk dilaksanakan oleh semua Jabatan/Agensi Kerajaan.

Malah, bagi memastikan pertumbuhan mampan demi kemakmuran rakyat dan negara, Kementerian Kewangan turut menyedia dan memantau pelaksanaan belanjawan tahunan, menubuh dan menyusun semula serta memantau syarikat-syarikat milik Menteri Kewangan Diperbadankan (MKD) diuruskan dengan berkesan. Ini termasuk juga menggubal dan mentadbir dasar-dasar berkaitan dengan pengurusan perolehan Kerajaan. dan memberi kelulusan kepada perolehan Kerajaan yang besar nilainya dan menyertai dalam proses perolehan di agensi-agensi Kerajaan lain.

ELAUN PENYELARASAN PERINDUSTRIAN (EPP)

Agensi : Kementerian Kewangan
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Elaun Penyelarasan Perindustriandiberikan kepada syarikat dalam sektor perkilangan terpilih(sektor berasaskankayu, tekstil, jentera dan kejuruteraan, pengecapan, acuan, perkakasan dancetakan) yang


INSENTIF BAGI AKTIVITI KITAR SEMULA BUANGAN

Agensi : Kementerian Kewangan
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

 i.     TarafPerintis dengan pengecualian sebanyak 70% daripada pendapatan berkanun untuktempoh lima tahun. Elaun modal tidak diserap dan kerugian terkumpul yangditanggung


INSENTIF BAGI PENGGUNAAN SEBAGAI SUMBER TENAGA BOLEH BAHARU

Agensi : Kementerian Kewangan
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Syarikat yang ingin mengeluarkan tenagadaripadabiomassdiberigalakan berikut:(i) pengecualiancukaipendapatansebanyak 70% ke atas pendapatanberkanun selama 5 tahun.(ii) Elaun Cukai


INSENTIF BAGI PENSTORAN, PENGOLAHAN DAN PELUPUSAN BUANGAN TOKSIK DAN BERBAHAYA

Agensi : Kementerian Kewangan
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Insentif ditawarkan bagi menggalakkanpenubuhan kemudahan yang sesuai untuk menyimpan, mengolah dan melupus buangantoksik dan berbahaya. Syarikat- syarikat yang terbabit secara langsung dalamtiga


INSENTIF BAGI PERKHIDMATAN BERKAITAN PERKILANGAN

Agensi : Kementerian Kewangan
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Syarikat-syarikat yang menyediakanperkhidmatan berkaitan perkilangan nilai ditambah Perkhidmatan LogistikBersepadu dan perkhidmatan pensterilan radiasi dan gas. (i) Taraf


INSENTIF ELAUN CUKAI PELABURAN (ITA)

Agensi : Kementerian Kewangan
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Elaun Cukai Pelaburan (ITA) adalahsalah satu insentif cukai utama bagi syarikat yang melabur di sektorperkilangan. Kelayakan untuk ITA adalah berasaskan keutamaan-keutamaan tertentutermasuk tahap


INSENTIF ELAUN INFRASTRUKTUR (IA)

Agensi : Kementerian Kewangan
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Insentif Elaun Infrastruktur atauInfrastucture Allowance (IA) diberi kepadamana-mana syarikat pemastautin di Malaysia yang menjalankan aktivitiperkilangan, hotel, pelancongan atau lain-lain aktiviti


INSENTIF KEMUDAHAN RANGKAIAN BILIK SEJUK YANG MENYEDIAKAN PELBAGAI PERKHIDMATAN

Agensi : Kementerian Kewangan
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Kemudahan rangkaian biliksejuk yang menyediakan pelbagai perkhidmatan termasuk bilik sejuk, trakrefrigeran dan perkhidmatan berkaitan lain seperti pemungutan, penyimpanan danpengedaran produk makanan


INSENTIF PROJEK LADANG HUTAN

Agensi : Kementerian Kewangan
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

(i)    pengecualiansepenuhnya cukai pendapatan iaitu ke atas 100% pendapatan berkanun selama 5tahun dan layak untuk lanjutan selama 5 tahun lagi. (ii)  ElaunCukai Pelaburan


KEMENTERIAN KEWANGAN
Kompleks Kementerian Kewangan
No. 5 Persiaran Perdana
Presint 2, Pusat Pentadbiran
Kerajaan Persekutuan

62592 Putrajaya

Tel    :      03-8000 8000
Faks :      03-8882 3893

Waktu Perkhidmatan

Hari Bekerja :
Isnin - Jumaat
Waktu Bekerja :
9.00 Pagi - 5.00 Petang
Waktu Rehat :
1.00 Petang - 2.00 Petang