SHIPPING GUARANTEE (JAMINAN PERKAPALAN)

Agensi : Agrobank
Kategori Entri : Pembiayaan


Status permohonan :
Masih Dibuka

Keterangan

Shipping Guarantee Islamic (SG-i) merupakan kemudahan di mana Bank memberi tanggung rugi dan jaminan bertulis bagi pihak pembeli /pengimport barangan kepada syarikat perkapalan atau ejennya untuk pelepasan barangan kepada pembeli / pengimport tanpa penyerahan Bil Muatan Kapal (Bill ofLading) yang asal. Pinjaman ini berdasarkan konsep kafalah iaitu kontrak jaminan atau kepastian yang diberikan oleh bank.

Jenis Perkhidmatan Yang Ditawarkan
  • Jaminan
Kelayakan Perniagaan
  • Semua jenis perniagaan
Kelayakan Mengikut Negeri
  • Semua Negeri
Lain-lain kelayakan
  • Terbuka semua entiti perniagaan.
Dokumen-dokumen Sokongan Yang Diperlukan
  • Sila rujuk laman web untuk maklumat lanjut.

Maklumat Agensi

Agrobank
Bank Pertanian Malaysia Berhad (Agrobank)
Leboh Pasar Besar
Peti Surat 10815

50726 Kuala Lumpur

Tel    :      603-2731 1600
Faks :      603-2691 4908

Waktu Perkhidmatan

Hari Bekerja :
Isnin - Jumaat
Waktu Bekerja :
8.30 Pagi - 5.30 Petang
Waktu Rehat :
1.00 Petang - 2.00 Petang